Er det lovligt?

Er det helt lovligt, vores praksis i Byorganisk, med at indsamle organisk skrald og kompostere det i gartneriet?
Nej, det er økologisk meget fornuftigt og i overensstemmelse med hvad mange mennesker ønsker, heriblandt mange politikere – men lovligt er det ikke.

Hvad er ikke lovligt?
Når organisk skrald har været inde omkring et erhvervs- eller institutionskøkken skal det enten køres til forbrænding, bioforgasning, eller hvis det skal køres væk, til for eksempel kompostering, skal det varmes op først.

(Der er en undtagelse, der hedder, at man godt må kompostere mindre mængder på matriklen hvor køkkenet ligger, men komposten må kun anvendes på selve matriklen.)

Hvorfor?
Tilsyneladene er baggrunden for reglen, om at køkkenskrald skal opvarmes hvis det skal komposteres uden for matriklen, frygt for spredning af farlige mikroorganismer fra råvarer eller affald af animalsk oprindelse.
Det er ikke nok, at man kun indsamler vegetabilsk skrald til komposteringen. Risikoen for at det vegetabilske skrald kan være smittet med mikroorganismer fra animalske produkter begrunder, at man ikke må bortføre uopvarmet vegetabilsk køkkenskrald.

Vi slutter at ovennævnte må være baggrunden for den omhandlede lovbestemmelse, idet man godt må transportere og kompostere vegetabilsk skrald, som ikke har været inde omkring et køkken. Det kan eksempelvis være kasseret frugt og grønt fra dagligvarebutikker.

Giver loven mening?
Hmm…
Man kan vel sige, at hvis det kan sandsynliggøres, at der er en reel risiko for, at der kan opstå alvorlige situationer ved en praksis som vores, hvor skraldet ikke bliver opvarmet, vil den aktuelle lov give mening. Omvendt hvis dette ikke kan sandsynliggøres, vil loven selvfølgelig være meningsløs.
Vi tvivler stærkt på at nævnte risiko kan sandsynliggøres….

Hvad kan vi gøre ved det?
Vi kan kæmpe for at ændre lovgivningen. Det vil vi ikke have kræfter til alene. Her vil vi blive nødt til at alliere os med fx Økologisk Landsforening.

Vi kan forsøge at opnå en eller anden form for dispensation fra lovgivningen.

Vi kan forsøge at finde et biogasanlæg, hvor vi kan få vores skrald kørt igennem. Det kræver at vi efter forgasningen, kan få vores eget skrald tilbage eller vores skrald blandet med andet tilsvarende omhyggeligt kildesorterede skrald.
Vi skal ende op med et tilstrækkeligt jordbrugsvenligt produkt for at det giver mening for os.

Vi ved ikke hvad vi ender med at gøre, men arbejder på sagen. Vi synes ikke, at vi bare kan opgive vores projekt på grund af en lovgivning,, der helt sikkert ikke har været møntet på, eller har taget højde for, det vi gør.

July 18, 2015

Hvad vil KBH med det organiske affald?

Hvad satser København egentlig på når det gælder den organiske affaldfraktion i hovedstaden?

De svar vi har fået fra kommunen tyder på, at man ønsker, at det organiske skrald skal udnyttes til biogas.
Så vidt så godt….men hvordan skal skraldet indsamles, og hvad skal der ske med det materiale, der bliver tilbage efter forgasningen?

Forskellige tegn i sol og måne tyder på at “man” i Københavns Kommune, vedrørende en stor del af det organiske affald, vil satse på en højteknologisk og meget investeringstung løsning, hvor der ikke skal ske en kildesortering af det organiske affald og hvor restproduktet, efter bioforgasningen, vil være alt andet end rent og derfor problematisk at føre tilbage til jorden.

Der er dog forskel på tilgangen til affald fra private husholdninger og fra erhverv. Meget organisk affald fra virksomheder ender sammen med det fra private husstande. Men når det gælder virksomheder som har en større produktion af organisk affald forsøger Københavns Kommune at påvirke dem til at aflevere det organiske affald direkte til biogasanlæg eller virksomheder der kan nyttiggøre affaldet på anden vis – fx til dyrefoder. Københavns Kommune har ansatte der besøger virksomheder for at få dem til at sende mere organisk materiale til genanvendelse.

Fremover vil man også tilbyde villaejere at sortere organisk skrald i dertil beregnede beholdere. Skraldet vil blive samlet ind og sendt til bioforgasning.

Skulle du som politiker eller engageret borger kende mere til Københavns Kommunes intentioner, når det gælder det organiske skrald er du meget velkommen til at komme med et indlæg på vores hjemmeside.

Omtalte højteknologiske løsning står energiselskabet DONG bag. Du kan læse om den her:
http://www.renescience.com/en

Der også fremstillet en video om teknologien, med opløftende underlægningsmusik:
DONG-video om deres affaldsløsning

Byorganisk har vist, at det kan lade sig gøre at indsamle organisk skrald ved kilden og få et meget lødigt produkt ud af det.
Et produkt det kan lade sig gøre at dyrke planter i.
Et produkt som vil kunne erstatte nogle miljømæssigt mere problematiske produkter.
Vores resultater er samtidigt i overensstemmelse med det udbredte politiske ønske om recirkulering af næringsstoffer og satsning på klimavenlig adfærd.

Hvilke løsninger for det organiske affald vil man satse på?
Lad os for nemheds skyld dele løsningsmulighederne op i 2.
En vi kan kalde DONG-løsnigen og en anden vi kalder Den Byorganiske løsning

Dong løsningen indebærer at al det organiske affald bliver indsamlet, i en skøn sammenblanding med alt andet usorteret affald. Med forskellige tekniske løsninger forsøger man at udskille forskellige fraktioner af den samlede masse. Blandt andet en organisk fraktion som man kan udvinde energi af ved bioforgasning. Det man ikke kan udvinde og nyttiggøre af massen ender som affald til deponering.

Den byorganiske løsning er at indsamle det organiske skrald, før det bliver blandet sammen med andet affald. Skraldet bliver komposteret og nyttiggjort i sin helhed. Nøgleord er “kildesortering” og “jordbrugsvenlig kvalitet”. Vi har ikke noget imod at det kildesorterede materiale bliver bioforgasset, før det bliver ført tilbage til jorden*. Blot skal det materiale der kommer ud fra biogasanlægget være af en kvalitet, som man uden problemer kan føre tilbage til jorden.

Barrierer for lavteknologiske løsninger med kildesortering
Der ligger nogle meget tunge barrierer for at man i Københavns Kommune skulle vælge en løsning, der kunne minde om den “byorganiske løsning”.
Det ligger utvivlsomt meget langt for de fleste beslutningstagere at kunne forestille sig et affaldssystem, der indbærer en større grad af manuel håndtering i første led af affaldskæden. Vi har derimod fantasi til at forestille os noget sådant – fordi der af den vej kan skabes meningsfulde jobs og miljørigtige løsninger.
En anden væsentlig barriere er at der allerede er satset millioner på Dong-løsningen. Jo flere ressourcer der bliver kastet efter sidstnævnte løsning, jo sværere vil det være at forhindre at det bliver løsningen.

Nogen påstår at Københavns Kommune allerede har forpligtet sig til den løsning som DONG står for – nogen derude (derinde) må vide mere end vi gør for øjeblikket. Hvis du ved noget så tøv ikke med at kontakte os.

*Ved bioforgasningen bliver det organiske materiale i sagens natur frarøvet energi som ellers kunne bruges i opbygningen og vedligeholdelsen af dyrkningsjorden. Det fører dog for vidt at komme ind på en diskussion af dette forhold i nærværende sammenhæng.

July 13, 2015

Om organisk stof fra by til jord

Firmaet Solum – der blandt andet arbejder med kompostering og biogas – har lagt 4 videoer ud på Youtube- hvor Professor Jørgen E. Olesen Århus Universitet fortæller om nytten og nødvendigheden af at tilbageføre organisk materiale til jorden.
Nedenstående er planket fra Youtube

Video 1Det våde affald og fremtidens energiforsyning

“Det våde affald udnyttes bedst hvis det bliver lavet til biogas og kompost i stedet for at blive brændt.”Professor Jørgen E. Olesen er medlem af Klimakommisionen nedsat af den danske regering og af FN’s klimapanel (IPCC). “

Video 2: Kompostering forbedrer CO2-balancen

“Når organisk affald komposteres bringer det kulstof tilbage til jorden hvor det bindes. Det forbedrer CO2-balancen.”

Video 3: Kompost binder kulstof i jorden

“Øget mængde kulstof i jorden er med til at øge jordens frugtbarhed og nedsætter jordens sårbarhed i forhold til erosion.”

Video 4: Fosfor skal tilbage fra by til land

“Verden har begrænsede fosfor-ressourcer som vil slippe op i dette århundrede. Derfor skal fosfor-næringsstoffer fra organisk affald fra byerne tilbage til landbrugsjorden.”

Det vores byorganiske projekt gør – indtil videre i lille skala – må være rigtigt ifølge professor Jørgen E. Olesen
Ganske vist bliver det organiske skrald vi tager os af ikke bioforgasset, men i hvert fald bliver næringstoffer og kulstof recirkuleret.
Vi ville ikke nødvendigvis have noget imod at materialet først blev bioforgasset – hvis bare vi kan være sikker på, at det omhyggeligt kildesorterede materiale vi afleverer til forgasning, er det vi får tilbage til vores jord.

Læs også: http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oekologisk-frugt-og-groent/organisk-stof-i-oekologisk-gartneri-og-frugtavl.aspx

June 20, 2015
1 2 3 4 17