Hvad vil KBH med det organiske affald?

Hvad satser København egentlig på når det gælder den organiske affaldfraktion i hovedstaden?

De svar vi har fået fra kommunen tyder på, at man ønsker, at det organiske skrald skal udnyttes til biogas.
Så vidt så godt….men hvordan skal skraldet indsamles, og hvad skal der ske med det materiale, der bliver tilbage efter forgasningen?

Forskellige tegn i sol og måne tyder på at “man” i Københavns Kommune, vedrørende en stor del af det organiske affald, vil satse på en højteknologisk og meget investeringstung løsning, hvor der ikke skal ske en kildesortering af det organiske affald og hvor restproduktet, efter bioforgasningen, vil være alt andet end rent og derfor problematisk at føre tilbage til jorden.

Der er dog forskel på tilgangen til affald fra private husholdninger og fra erhverv. Meget organisk affald fra virksomheder ender sammen med det fra private husstande. Men når det gælder virksomheder som har en større produktion af organisk affald forsøger Københavns Kommune at påvirke dem til at aflevere det organiske affald direkte til biogasanlæg eller virksomheder der kan nyttiggøre affaldet på anden vis – fx til dyrefoder. Københavns Kommune har ansatte der besøger virksomheder for at få dem til at sende mere organisk materiale til genanvendelse.

Fremover vil man også tilbyde villaejere at sortere organisk skrald i dertil beregnede beholdere. Skraldet vil blive samlet ind og sendt til bioforgasning.

Skulle du som politiker eller engageret borger kende mere til Københavns Kommunes intentioner, når det gælder det organiske skrald er du meget velkommen til at komme med et indlæg på vores hjemmeside.

Omtalte højteknologiske løsning står energiselskabet DONG bag. Du kan læse om den her:
http://www.renescience.com/en

Der også fremstillet en video om teknologien, med opløftende underlægningsmusik:
DONG-video om deres affaldsløsning

Byorganisk har vist, at det kan lade sig gøre at indsamle organisk skrald ved kilden og få et meget lødigt produkt ud af det.
Et produkt det kan lade sig gøre at dyrke planter i.
Et produkt som vil kunne erstatte nogle miljømæssigt mere problematiske produkter.
Vores resultater er samtidigt i overensstemmelse med det udbredte politiske ønske om recirkulering af næringsstoffer og satsning på klimavenlig adfærd.

Hvilke løsninger for det organiske affald vil man satse på?
Lad os for nemheds skyld dele løsningsmulighederne op i 2.
En vi kan kalde DONG-løsnigen og en anden vi kalder Den Byorganiske løsning

Dong løsningen indebærer at al det organiske affald bliver indsamlet, i en skøn sammenblanding med alt andet usorteret affald. Med forskellige tekniske løsninger forsøger man at udskille forskellige fraktioner af den samlede masse. Blandt andet en organisk fraktion som man kan udvinde energi af ved bioforgasning. Det man ikke kan udvinde og nyttiggøre af massen ender som affald til deponering.

Den byorganiske løsning er at indsamle det organiske skrald, før det bliver blandet sammen med andet affald. Skraldet bliver komposteret og nyttiggjort i sin helhed. Nøgleord er “kildesortering” og “jordbrugsvenlig kvalitet”. Vi har ikke noget imod at det kildesorterede materiale bliver bioforgasset, før det bliver ført tilbage til jorden*. Blot skal det materiale der kommer ud fra biogasanlægget være af en kvalitet, som man uden problemer kan føre tilbage til jorden.

Barrierer for lavteknologiske løsninger med kildesortering
Der ligger nogle meget tunge barrierer for at man i Københavns Kommune skulle vælge en løsning, der kunne minde om den “byorganiske løsning”.
Det ligger utvivlsomt meget langt for de fleste beslutningstagere at kunne forestille sig et affaldssystem, der indbærer en større grad af manuel håndtering i første led af affaldskæden. Vi har derimod fantasi til at forestille os noget sådant – fordi der af den vej kan skabes meningsfulde jobs og miljørigtige løsninger.
En anden væsentlig barriere er at der allerede er satset millioner på Dong-løsningen. Jo flere ressourcer der bliver kastet efter sidstnævnte løsning, jo sværere vil det være at forhindre at det bliver løsningen.

Nogen påstår at Københavns Kommune allerede har forpligtet sig til den løsning som DONG står for – nogen derude (derinde) må vide mere end vi gør for øjeblikket. Hvis du ved noget så tøv ikke med at kontakte os.

*Ved bioforgasningen bliver det organiske materiale i sagens natur frarøvet energi som ellers kunne bruges i opbygningen og vedligeholdelsen af dyrkningsjorden. Det fører dog for vidt at komme ind på en diskussion af dette forhold i nærværende sammenhæng.